Privacy & disclaimer

Op deze site staan links naar externe websites. De Leijgraaf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van De Leijgraaf en op het Leijgraaf-logo rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leijgraaf.

Op andere sites linken naar pagina’s van de Leijgraaf-site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van De Leijgraaf niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewekt dat De Leijgraaf toestemming verleende als dat niet het geval is.

Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@leijgraaf.nl.

Filter

0
088-0170000